تبلیغات
فرامرز مسرور ماسالی - منظومه خندیله پئشت


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

منظومه خندیله پئشت

نوشته شده توسط:admin
یکشنبه 22 اسفند 1389-12:46 ب.ظ

بخشی از منظومه ی « خندیله پشت » - اثر فرامرز مسرور - گویش ماسالی ( تالشی جنوبی )

 

« خندیله پشت »

 

خندیله پشت، اورو چمˇ دیل پـــورَه           یادˇ اشتˇ چـمˇ دیلی را نـــورَه

هیچ نــِـزونوم قیلـَه ناهار یا ســورَه          همی زونوم غـم مˇ نَه هم آخـــورَه

 

خوام تˇ نـَه دردˇ دیل بکرم زیاد

شاید روکـَه تـِه چمˇ دیل بوبو شاد

 « خندیله پشت »

 خندیله پشت، اورو چمˇ دیل پـــورَه           یادˇ اشتˇ چـمˇ دیلی را نـــورَه

هیچ نــِـزونوم قیلـَه ناهار یا ســورَه          همی زونوم غـم مˇ نَه هم آخـــورَه

 خوام تˇ نـَه دردˇ دیل بکرم زیاد

شاید روکـَه تـِه چمˇ دیل بوبو شاد

  خندیله پشت، دردˇ دیلیم گوش بکـَه           زهرˇغم و غرصه مˇ را نوش بکـَه

بـِــری من اشتـَنـَه هم آغـــوش بکـَه           چمˇ دیلی غرصه را اوش ووش بکـَه

 دنیا کــو صاحیـب دیلی پیــدا نـِبو

غــــم هــدَه یـَه دِه دیلی را جا نـِبو

  اه وخــتی کˇخـــردنیما، ویرم نی            چــمˇ نَنـَه هـَیْ مˇ را وا، دیلــم سی

دس تـِیی پا بـــــرنــده آدم آســــــی             خیفه ویـرم نا، چـمˇ دیل خیــلی پی

 هرچی بوام، کم واتمه؛ چˇ بوام ؟

هرچی مˇرا گذشته، هرگز نِوام

 

سرداری کـَه، ملا خونه م ویر اومه            ملا صفـــر، ملا خـونه، ای کومه

لس گینـــــیمه، ژندˇمه و خوندˇمه            بیست و دˇروز قرآنی تکمیل بیمه

 ملا صفـــر چـمˇ گوشــون کندˇشه

خسته بوبو روزی کˇمن ژندˇشه

  کـیله دازی نـَه هـمه تــــرساوˇنیم             پیر و جون و خــردَنی پخساوˇنیم

هـــرچی چـمˇ دس آرسی، چاکنیم             زلـّه لافـنــــــدی نـَه هـمـه تاوˇنیم

 فـــرقی نکــری مˇ را دنیا کا شی

اگــر چˇاســـکل چـمˇچمی آشی!

 

ویـــرم آ وخـتی لـــپه مــزا کـریم            هـمّــه گله نـَه کــرا دعــوا کریم

همّه کسی جیر و جوری وا کریم             دَلــَــکه وخـتی هـمـه حاشا کریم

 خـــردنیا، هــــزار و یک شیــطونی

خـردن بیـره، امون تˇ اشتن زونی

 دومه دومه مـــزا را از شوونه بیم            کـــلا پیــگــــره را، کــــلافــه نبیم

ویرم نبرشو مˇ نه وایـْن دیر آسیم            خردنن نی زونین کˇ هرگز نسیم

روزون مــزا مزا نه از شـَوْ کریم

عیب نــداری شـَـوْ دلکی تـَوْ کریم

گاهی دخس دخســـه مـــزا کـَریم            مـن مـَوینین، یباش یباش را کـَریم

هــر کسی سیـسته، آها آها کریم             اه ی هر کسی وَر درِه رسفا کـَریم

نه فیکـر و نه خیال و نه غـرصه ای

خندیله پشت، راستی چˇبه خردنی؟!

گیریه راهــون هیاها و وَنگاوَنگ            زریه گــــودَرِن و گائـِــن رنگارنگ

وان دَرییَه شالـْـما روخـونی پلنگ             آخ! چˇ تماشایی داری ورزا جنگ

خــــله خـــــله ای ور و زنگــه صــدا

آخ! چˇ بوام؟ آخ! چˇ بوام؟ آخ خـدا!

اَســـبـَه داوˇنـِه کــــرˇ تالشـَه کینـَه             قـَمــچی ژَنˇ اســــبی تا شالما سینـَه

شیی زرد و شــــوار ســـرَه ساتینه              زنـــدگی بی تالــــشــَه کـــــینـَه چتینـَه

تالــــــــشـَه کـینـَه دیــل مثلˇ آوینـَه یـَه

سینـَه شْ صافـَه، بیغـشـَه، بی کـینـَه یـَه

سـِلینـْگـَه وا ربار چـنـــــده قشــنگـَه             آ بومــــونو هــــر کی مست و ملنگـَه

ســَـوْزه و گــولی نه رنگا به رنگـَه              هـــرچــی وینی ها کو خوبـَه، قشنگـَه

وان دَرییـَه گــــنجˇ فـــــراوون آ کــو

آخ! چˇ خوبه موندی کرده چه سا کو

صــلّامه خیـــلی دارˇ موســله خونی              بˇ شرطی کˇ دˇ را سـَری بومونی

وخـــتی شیـــره، اَقــَه کینـَه دوکـونی              چای بـَهــَـــری، حــرف بژنی، بوخونی

ووزَه دولـَــــه ربــاره را نـَه مـَـــشˇ

آگـــَرد و بـِه سورکــومـَه را نـَه بشˇ

 سورکوم و دَشتـَه مینـَه و سیفـلـَه چال        هنتـَه یـْنـَه کینـَه یْ دیمی کو ایگـْلـَه خال

خـَندˇخونی نـَه اومـَه مـَشـدَه پــــوتال          هـَنی منـــش بــَردَه بˇ فیکـــــر و خیال

چــه خـــونــدِه چمˇ دیلــی آتش ژَنˇ

غــم دارˇغـم، غـم آدمــی وَش ژَنˇ

 بــِــری سـَــری بـــژَن چــــمˇ زادگا            یباش یباش بــِـــری اولــسَه بلـَنـْگا

آوْ چـَمـَه چار قـَدَمی هـر کـس بخــوا            مثلˇ بهشتی مونو خــواهی ناخوا

پاتیویلـَه سنگ و جیرَه سـَوْزه دارَم

هـَتــَه جا کــــو تخــم محـبـّت کارَم

 بــِـری بشـَـم ای ته تـَلارگا دوکـــون              مـَشدَه ایبـْـــرم چای دَکــَرˇمثلˇخون

وَلــّه هــَواش پیــری آکــَرˇ جــَوون              کاش بمــِرم تــلارگا کــو هم روزون!

 چه چــِمــَه آوی را بمــــــرم رَفــِق!

چه خـــونـِه یـَه کـــرا الان وَرْم دِق

  خــدا عـمــرˇر بـدَه مَشـدَه سید قـَوام                حسین عـمـــو و هـَه و مشـــده اَنام

چــمˇ دَدَه دوستــینا هـر روز تا شام                بی هـَم چایی نیـیـَـرین ای استـــکام

دوستـــــینا، هـمــرَنگـــینا و بی ریا

بی هَم نِشین ام وَر اَه وَر هیچ جیگا

 

چــمˇ دَدَه قـــدیمـَه لوئـَه ئون کـَری             مشده هَچی بـــرا و هـَه دˇ نفـری

تلارگا دوکــونی کو اشتˇ ســری             مˇ را هـنتـَه مـونــو زیرا یا پـَـری

وختی چاکـَه لوئـَه لوئـَه ئون کـَرین

اگـَه گیجی را تˇ روشون آکـَـرین

 خندیله پشت، وَخْتی شیمون آری دول          خــردَنـِن خندَه را من آگـــِـــرین کول

سـَــوْزه کو نشیمــون اَمه پـِرایْ بول           چــِــه خارش هنــتـَه یا چــــول و پول

بـــزَه مـــوئـَه لافـــنـْد بولی دَرمونا

خاسـَه خـــــدا قــربون اَه چˇ زَمونا

وختی کˇوارش واری دار و دوچون            هیست آبی و آوْ گِری راه و روخون

لار پــِنـَیـْمـون سـَـوزه کو ویمونیمــون            وارنْگـَه لــِه چارنـْگـَـه لـِه خونیمون

راستی کˇ خــردَنی چˇ دورانی یَه

اَلان اَمـــــه را هـــیجــــگا را نیـــیَه

 

وخـتی دارشْــــتی کـو دازَه صـــــدایا             اَمـــه زونیــمــــون کˇ دار اینجـَنا یا

مـَشـْــدَه جـعــفـرقــــلی خـلـِه یـَه مایا              عـیـــوَضـــی بــــوایــَه ای تیـیــَه با یا

خــَر ِدولی لاســی سـَـری هـَـر سـَـسی

کـوهـون دَخــَنی تˇمَـسی چـَن سـَسی

 خندیله پشت، وَخـْـتی آیـْمون اشتˇوَر            نـَـــراچـَمـی ژَنیم پــِرایـْم اشتˇســَر

تنخا قــدم ژَنـیـــم اشتˇ داوْر و بـَــــر            مˇرا هـنـْتـَه یا کــــــرا آگـــِــریم پــَر

اشتˇسـَــــری کــو هـَمـَه جا وینیمـون

قـَبـــرون سـَــری کــو فاتحـه خونیمون

 

گـیــریـَه مـَوا بهشـْت هـنـْتـَه ها نوئـَه              بـَـرزَه خـونی شنبَه را شـی کا نوئـَه

خشـکـَه ایـــزم کــَـری تالـشـه زوئـَه               کـَه وَری کـو ویکـَـری کوئـَه کوئـَه

یا بـشˇ رشتـَه پـِشت و واشیارَه بـَنـْـد

یا بـشˇ ایسپی دَشتی کــــوه و کـَمـَنـْد

شنبـَه را را سـَـــری کــو لاری نوئـَه           آوˇش مثلˇ یَخـَـه و لارˇش چـوئـَه

بـشˇ آویش بیهـینـج و ایتـْیـَه بـــوئـَه            بَعـْـدَه مˇ را بکــَه تˇ لـوئـَه لــوئـَه

تا مـَشـــی و مـَدیـَسی نـِــزْنی چˇ وام

تالـْشـَه بــرایـِن زونـون اَز کـَنـْتـِه وام

 

رنگ و ریا کـوهـَه سـَــرون کــَسادَه             محبــّـت آ درِه خـَیـْـلــــــــــــــی زیــاده

تالـشـــونـَه هــَـر کˇ بومـونـو شادَه             قـَیـْــد و بـَنـْــد و انـتـَه چـــی کــو آزاده

 چـِه  زوونـَه چـِه دیل هر دˇای چی وا

چــِمـــش سیـــــرَه طــَمــَه نــِدارˇ آخا

مـیـدْخانـَه مـَلـّـَه اشــــــــتـَه را جائی یا         نـَه هـَمـْســادهَ هـمـساده نـَه جـیــری یا

اَفـــراســـــیا بـَگی شـی مـِــردی جا یا          نـِه ام مـِردَکــــون شـــی هـَپـْلی هـَپا یا

اَلان هـَــر سـَـــــری ای صــــدائی کرˇ

خـَــــر یا درِه حـُکـــــــم خـــــدائی کرˇ

 

عـَیـْده نـِزیک کولی کولی چارشنبـَه را         هـَف جا کلـَش ویکـَــــریمــــون قبلـَه را

مغـــرب دَلـَـــکی روشــــونا هـَمــَه جا         مـَسـیم هـَرکس کولی کولی چارشنبَه وا

چـــمˇ دَدَه چــــتمˇ نـَنـَه خـــــــــردَنـِـن

هـَــه شـَــوْ شــادی کـَـــرین هـَمـَه آدَمـِن

عـَیـْدی را دَنـْگ و کـوپـونـَه صـــــــــدا یا          هـَـــر جا حـَلـــــوا سازی یا آ هـَـــــتـرا یا

دنگ و دونگ و دنگ و دونگ همه جا یا        حـَلــــــوا سازی مـَشـَــده بــــرا شــــجا یا

کــوپــون کـوپـونـِه ای وَری خـَنـْد خون

حـَلـــــوا سازن شادینا تا سـوکـلـَه خون

 عـَیـْده روزی مورغونـَه جنگ ای وَری           هـَرکی وینیم وایـْم مورغونـَه جنگ کـَری ؟

داریـم مـشـده غـنـی کـَه مـُسـتـَـمَــــــری         ای گـلـَه مورغونـَه اَه مˇرا رنگ کـَـــری

هـرگــز نـِخــوایـْم اَز بنشـیم مورغونـَه

تا اَه مـَنشـی ژَنیــــــم اَه یْ نـَه چـــونـَه

اگــــر وینــی دنیـــا ولـینـــــگ و وازَه              بعضی کـَســــــون زنـــدگانی بˇ نازَه

تعـجـّبــی را چـــــمˇچـِمـِـن قــــــــلازَه               کˇ بعضییـــــون خوراک نون و پیازَه

ایـلــی کـــــو ســَری مـَنـْدَه ایلی کو بن

کـــو بن اَنشــتا یـَه کـــرˇ هـن و هــن

پیـــلّ آبـِه کــــو خـَیـْلــی شــــکایت دارم           مـَـــردومـی رَنجــی کـو حـــکایت دارم

چــــمˇ غــرصـَه کــو اَز رضـایت دارم           اگــــــر چˇ غـــرصـَه بی نهــایت دارم

خــــردَنــی کــــو هــَر کˇ مــِرˇ راحـَتـَه

پیــل کˇ آبــَه غــم کـــرˇ اَه یْ آحـَـــــطه

  دیــل یـَخــَه کـیــــــلی نییـَه تا آکــَـــــرˇم            تا بــزونی اَز غـمــی نـَه چˇ کـَـرˇم

غـمـی مˇ کـشـتـَه هــَدَه کˇ غـم هـــــَرم         هــر جا بوشــوم کـرا مˇ نـَه غـم بـَرم

درد ˇ غــــمˇ مــــردمˇ بی زنــــدگی

کشـتـشــَه مـن فـقـیـــری شــــرمـنـدگی

جــوانی وان خنـده یˇ عـمــره، کارَه ؟            فصـلـــون دیـلــَه فصـل گـل و بهــارَه

قـشـنــگی کــــو مـثــلˇ گــــول انارَه              مˇ را جـــوانی مـثــلˇ خـشـکـَه دارَه

 چــمˇ چــِمــم آکــَــرده غـم وینــــــدˇمَه

زنـــدگانی باغــی کـــو غــم چینــــدˇمَه

وان جـــــونی را دنیا چˇ مهـــــربــونـَه            پس چــرا چـــمˇ دیل غمی نـَه خــونـَه

هـَمـَـه دیـلــــــون وَری کــــــو اَه آزونـَه            اصـــــلا نـِبـــو فـَمــِه دیلـــه جــــوونه

دˇ روزˇ دنیا چــَده خــون هـَــــــردˇمـَه

هــرجا شیــمـَه غـم و غــرصـَه بـَردˇمـَه

 خندیله پشت، اَلان کـــــرا پیــــر آبـــوم             زنـــدگی کــــو دنیا کــو دیلگـیـــر آبـوم

یباش یباش ام عـمــــری کــو سیر آبـوم             جـَوانیــــم کـــو چˇ وینـْدَه تا پیــر آبـوم

زونــوم کˇ اَز دیـل درِه دیـل شاد نـِبـوم

ام هـَمـَه غـــرصـَئــون کـــــو آزاد نـِبــوم

دنیا کـــو بی هـــرچی زوتـَر دَوَشــْـتــِه          مال و حال و انـتــَه چـی کــــو گــذشـتـِه

دنیا کــــو بار و کــــوچی بی دَبـَسـْـتــِه       خـش مـَکــَه دیـل دنیا مالــی بی هـَشـْـتـِه

 عاقـیـــل عـبــرت گــِرˇ دنیا کاری کــو

محــبـّت کاره ام کــــشــتــَه زاری کــــو

اگــر عـمــرˇر بوبو بˇ صد و سی سال           بگـــردی بˇ کوه و کـَفـشـَنˇ ماسال

قارونی شــی اگـــــر بـوبـــو اشـــتˇ مال          طــلا بـوبــو اگــر اشــتˇاسـبــی نال

اجــل اومـَه، پیــر و جونـش فـرقی نی

نـِدَفـــَــرسˇ شـایــَه  گــــــدایــَه یا کی

  دنیا کـــو مـثــلˇ چـــاربادارون مـونــَـــم          راهــی اِســتــَه و رادویارون مــونــَــــم

خندیله پشـت، مثلˇ بهـــارون مــونــَــــم          وَخـْتی خــَزون آ ، بیشــَه زارون مونــَم

اجـــل کˇ آ ، خـبــــر نـِدَه هیچ کـــسی

هـَــــدَه مالــَــت نــِدَه بکــَــــــری ســَسی

 

دنیا زونی چــَه ؟ چـَکــَه پــَرْدی مـونــو          هــر کـــی زونــو چــِه ســَری نــِویمونو

یادگاری بــــــدی و خــــــــوبی مــونـــــو         هـــر کـــسی کˇ عاقـیــــلـَه امی زونو

 ای ویجــَه و چار انگــشـــتی مالـیــکــَه

فــَـــرقی نییــَه لاغــَرَه یا کˇ شـیــکــَه

  مـــرگ چــَمــَه مــوروثییــَه حـرفی نی         ای بــــراجان، زونــی آخـــر مــَردِه بی

از نی مـِرم تˇنی مـِری وایْ کˇ نی         دییــَس بــــــوا کــی مـَنـــدَه ام دنیا کی ؟

دسˇر بـــَرا ، خوبی بکــَه خـــوب ببˇ

هـمــَه یْ کـَسون وَری کو محبــوب ببˇ

دیلـــم کـــــــرا دَهــَنـی کــــو بـَــروزˇ         غــــرصـَه گــَزنـَه شــی چـمˇ دیلـی گـَزˇ

هـَــر روز غــرصـَه داری شاقـَه آوزˇ         خاصـیـّـتـــــش امــــــــــه آدمـــی پــــــزˇ

با هــَمـــَه غــم امـیــــدˇم فـــــــــراوونـَه

خدا کـَـــریمـَه ناامـیـــــد شـَیـْـطــــــــونـَه

فــرامـــــرزی غــرصــَه زیاده زیاد            ای لـَحـــظه ای زنــدگی کــــو نـِبـَه شـاد

زنــدگی دَســـی کــو دارˇ هـَزار داد            تمـیــزَه مـَــــرگـی چـِه دیـلی کــَرˇ شاد

چـِه آرزو پـوچـــــه دنیــا کـــــو امـــا

قـَـوی ضعـیــفی ســَری مـَکــو کـمـــا
نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:- -

foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 06:45 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the
page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:13 ب.ظ
If you want to grow your know-how simply keep visiting this
web site and be updated with the newest news posted here.
shallowannex8354.jimdo.com
دوشنبه 23 مرداد 1396 03:19 ب.ظ
If some one wishes expert view concerning blogging and site-building then i suggest him/her
to visit this blog, Keep up the fastidious work.
What causes burning pain in Achilles tendon?
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:02 ب.ظ
Thanks for some other informative web site.
Where else could I am getting that type of information written in such an ideal method?

I've a challenge that I am just now running on, and I've been at the look
out for such info.
How can we increase our height?
جمعه 13 مرداد 1396 06:07 ب.ظ
Thanks , I have just been searching for info about this subject for a long time
and yours is the greatest I've found out so far.
But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the source?
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:42 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا نه کار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من
مؤمن متاسفانه فقط برای
کوتاه در حالی که. من با این حال کردم مشکل خود را با
جهش در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به کمک پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من را قطعا تا
پایان در گم.
http://doribarefield.blogas.lt/hammer-toe-causing-knee-pain-16.html
چهارشنبه 3 خرداد 1396 07:45 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little research on this.

And he in fact ordered me breakfast because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your website.
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 06:21 ب.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment.
I do think that you ought to write more about
this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people don't discuss these issues.

To the next! Kind regards!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر